ALGEMENE VOORWAARDEN GROVER underdogs

1. BEGRIPSBEPALINGEN
1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de levering of dienstverlening heeft verstrekt. Indien met de handelsnaam die opdrachtgever hanteert meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst en Algemene Voorwaarden.

1.2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan de GROVER underdogs met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel in Gouda en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92264050.

1.3. Onder een offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden of leveringen en de begroting van de aan die werkzaamheden of leveringen verbonden kosten.

1.4. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het staat opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door opdrachtnemer verleende diensten of leveringen, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

1.5. Onder opdrachtbevestiging wordt het volgende verstaan het mondelinge of schriftelijk akkoord van deopdrachtgever op de door opdrachtnemer aangeboden offerte.

2. TOEPASSING EN REIKWIJDTE
2.1 Deze Algemene Voorwaarden, versie februari 2021, zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, (mondelinge) opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan opdrachtnemer worden gegeven, alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van opdrachtnemer, maar ook (voor zover noodzakelijk) ten behoeve van de bestuurder(s) van opdrachtnemer en alle personen die voor opdrachtnemer werkzaam (zullen) zijn, respectievelijk alle personen of organisaties die bij de uitvoering van enige opdracht door opdrachtnemer zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.3. Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de opdrachtgever gehanteerde, algemene of specifieke (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden door opdrachtnemer vooraf schriftelijk is aanvaard.

2.4. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.5. Bij tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende bijlagen of andere van toepassing leverings- en of financiële algemene voorwaarden, waaronder de in Nederland ICT office (modules) voorwaarden 2014 (inclusief geactualiseerde versies van de ICT office (modules) voorwaarden) of NLdigital voorwaarden, prevaleert de tekst van deze Algemene Voorwaarden, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

2.6. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de (financiële) afwikkeling van
de relatie noodzakelijk is.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1. Desgevraagd zal opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium
inlichten.

3.2. Een mondeling aanbod van opdrachtnemer vervalt indien het niet terstond wordt aanvaard. Indien het wel terstond wordt aanvaard, is de overeenkomst tot stand gekomen. In geval van een mondelinge opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door de Opdrachtgever van de aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer, zonder dat opdrachtgever daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.

3.3. Een schriftelijke aanbieding of offerte van opdrachtnemer is vrijblijvend en bindt opdrachtnemer op zichzelf niet, tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld en de opdrachtgever de offerte binnen die termijn aanvaardt. Indien een vrijblijvende aanbieding, waarin geen termijn voor aanvaarding werd genoemd, door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht de aanbieding binnen 14 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Indien de opdrachtgever de aanbieding binnen de gestanddoeningstermijn schriftelijk heeft aanvaard, is de overeenkomst tot stand gekomen. Indien de opdrachtgever de aanbieding binnen de gestanddoeningstermijn mondeling heeft aanvaard, geldt het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

3.4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, dan wel de daaropgebaseerde opdrachtbevestiging, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Opdrachtnemer kan een dergelijke vergissing of verschrijving eenzijdig bindend corrigeren.

3.5. Bijlagen kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst worden gewijzigd en/of toegevoegd. Gewijzigde en/of toegevoegde bijlagen worden door beide partijen ondertekend en gaan na ondertekening integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

4. INHOUD EN AANVANG VAN DE OPDRACHT
4.1. De opdracht omvat al hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien opdrachtnemer een offerte heeft verstrekt, maakt deze deel uit van de opdracht, voor zover partijen daarvan naderhand niet zijn afgeweken.

4.2. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig en correct alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking en informatie aan opdrachtnemer verstrekt. Indien dit niet, niet correct of niet tijdig geschiedt, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

4.3. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

5. UITVOERINGSTERMIJNEN
5.1. Eventuele overeengekomen uitvoeringstermijnen in de overeenkomst en/of bijbehorende bijlagen zijn nimmer fatale termijnen, maar gelden slechts als redelijke inschatting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming en verschaft aan de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting of betaling tegenover opdrachtnemer.

5.2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

6. OPSCHORTING
6.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Tevens kan opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien vanwege vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Het in dit lid bedoelde recht van opschorting laat onverlet het recht van opdrachtnemer
om de overeenkomst op te zeggen krachtens artikel 8.

6.2. Indien opdrachtnemer overgaat tot opschorting, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Het in artikel 5 bepaalde is niet van toepassing bij opschorting.

7. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
7.1. Alle prijzen en tarieven in offertes, overeenkomsten of andere bijlagen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Reis- en/of verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten zijn niet in de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen door opdrachtnemer separaat in rekening worden gebracht.

7.2. Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.3. Indien opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting tegenover opdrachtnemer voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij – zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is – rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde
gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente per jaar.

7.4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde worden gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze gemaakte kosten is de overlegging van de desbetreffende facturen voldoende.

7.5. Bezwaren omtrent de factuur moeten binnen 7 dagen na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

8. OPZEGGINGSGRONDEN
8.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht op te zeggen in geval van faillissement, beslaglegging, surséance van betaling van opdrachtgever, staking van de activiteiten, liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing of anderszins wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm, waaronder ontbinding van een rechtspersoon of verlies van rechtspersoonlijkheid, of overige omstandigheden die opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te zeggen, indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zoals omschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

8.2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer, dient opdrachtgever opdrachtnemer daarvan binnen redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming schriftelijk op de hoogte te stellen en haar gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de tekortkoming op te heffen en/of de gevolgen daarvan te (laten) herstellen. Indien het voorgaande niet leidt tot opheffing van de tekortkoming en/of volledig herstel van de
gevolgen daarvan, dan is opdrachtgever, bevoegd de opdracht op deze grond tussentijds op te zeggen.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht dan wel het door haar geleverde, voor zover deze het gevolg zijn van grove schuld of opzet. Deze aansprakelijkheid wordt voorts beperkt tot uitsluitend directe schade en in geen geval zal de totale schadevergoeding meer bedragen dan 50% van de opdrachtwaarde.

9.2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, opgelegde boetes van toezichthouders, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verband houdende met verminking, vernietiging van data of schade door dataverlies.

9.3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer, binnen 30 dagen na ontdekking, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.

9.4. Alle aanspraken van opdrachtgever tegenover opdrachtnemer ten aanzien van de uitvoering van de opdracht vervallen 6 maanden na het leveren van de diensten.

10. OVERMACHT
10.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

10.2. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht verstaan: werkstaking,

10.3. bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, pandemieën, epidemieën, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, gebrekkigheid van zaken of verlate aanlevering of ongeschiktheid van systemen of andere programmatuur, programmatuur of materialen

10.4. waarvan opdrachtgever het gebruik aan opdrachtnemer heeft voorgeschreven, kabelbreuken, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving,

10.5. gebrek aan en/of ziekte van personeel, solvabiliteitsproblemen aan de zijde van opdrachtnemer alsmede wanprestatie van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

10.6. Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig werkdagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtssituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. GEHEIMHOUDING
11.1. Partijen zullen geheimhouding betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht of een gerechtelijke uitspraak openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt.

11.2. Geen van de partijen maakt zonder toestemming van de andere partij in publicaties, reclame-uitingen, mailings of anderszins melding van de overeenkomst.

12. GESCHILLENREGELING
12.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever, dan wel een andere bevoegde rechter, voor te leggen.

12.3. Partijen spannen zich bij een geschil tot het uiterste in om tot een oplossing van het geschil te komen.

12.4. Is of worden deze overeenkomst en bijlagen, (gedeeltelijk) ongeldig, nietig of onverbindend verklaard, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige, nietige of onverbindende gedeelte.